بەس/bes: ڕگ:[ هـ][ ڕەگی چاووگی( بەستەی _ بەستن _ بەسیای _ بەستاندن)ـە] بەست.

بەستەی/besitey: کتپ:[ هـ] بەزتەی( هـ)، بەستن.

بەستەیپۆ/besiteyo: کتپ:[ هـ] [ بەستەی+ پۆ] پێوەبەستن.

بەستەیرە/besiteyire: کتپ:[ هـ] [ بەستەی+ رە] بەستەیەرە، دابەستن.

بەستەینە/besitey: ئاکتـ:[ هـ][ بەستەی+ نە] لە بەستندا، تێ پێچان.

بەستەیۆ/besitey: کتپ:[ هـ][ بەستەی+ ۆ] بەستنەوە.

بەستەیەرە/besitey: کتپ:[ هـ][ نەستەی+ ئەرە] بەستەیرە، بەستن.

بەستەیەنە/besitey: ئاکتـ:[ هـ][ بەستەی+ ئەنە] لە بەستندا.

.

.

                       هەندێ نموونە کە پێشگر دەکەوێتە پێش ڕەگی چاووگی ( بەس _ بەست)                            

.

ئەرەبەس/besitey: ئانتـ:[ هـ][ ئەرە+ بەس( بەستەی)] دابەس :

1 – كەسێك ئاژەڵێك دابەستێت.

2 – لەسەر پشتی وولاخ کەسێك دابەسترێت.

ئەرەبەستە/besitey: ئانفا:[ هـ] دابەستە.

ئەرەبەستەی/besitey: کتپ:[ هـ] دابەستن.

ئەرەبەستێ/besitey: ئانفا:[ هـ] دابەستراو.

ئەرەبەسیا/besitey: ئانفا:[ هـ] دابەستتراو.

ئەرەبەسیای/besitey: کتپ:[ هـ] دابەستران.

.

ئەنەبەستە/besitey: کتپ:[ هـ] تێ پێچان، لەكۆڵنەبوونەوە.

ئەنەبەستەیناوە/besitey: کتپ:[ هـ] تێپێچانەوە.

.

بڕسبەس/biřsbes: ئانتـ:[ هـ][ بڕس+ بەس( بەستەی)] بڕست ڵی بڕ.

بڕس بەستەی/biřsbes: کتپ:[ هـ][ بڕس+ بەستەی] بڕست بەستن، بڕست لێ بڕین.

بڕس بەسیا/biřsbes: ئانفا:[ هـ][ بڕس+ بەس+ یا] بڕست بەستراو.

بڕس بەسیای/biřsbes: کتپ:[ هـ][ بڕس+ بەسیای] بڕس بەستران، بڕست لێ بڕان.

.

بن بەس/bin bes: نفا:[ هـ][ بن+ بەس( بەستەی)] ڕێگا و کۆلانی ئەو سەر بەستراو.

بن بەس بییەی/bin bes: کتن:[ هـ][ بن+ بەس( بەستەی)+ بی یەی] بن بەست بوون.

بن بەس کەرڎەی/bin bes: نفا:[ هـ][ بن+ بەس( بەستەی)+ کەرڎەی]

 

.

بنج بەس/binc bes: نفا:[ هـ][ بنج+ بەس( بەستەی)] بنج بەست.

بنج بەس بی یەی/binc bes: نفا:[ هـ][ بنج+ بەس( بەستەی)+ بی یەی] بنج بەست بوون، دامەزران.

بنج بەستەی/binc bes: نفا:[ هـ][ بنج+ بەستەی] بنج بەستن.

بنج بەستەیەنە/binc bes: نفا:[ هـ][ بنج+ بەستەی+ ئەنە] لەبنج بەستندا.

بنج بەس کەرڎەی/binc beskerđey: ئانتـ:[ هـ][ بنج+ بەس+ کەرڎەی] بنبەست کردن.

.

پائەرەبەستەی/paerebesitey: کتپ:[ هـ] پێدابەستن.

پائەرەبەسیای/besitey: کتپ:[ هـ] پێدابەستران.

.

پابەس/besitey: کتپ:[ هـ] پێبەست.

پابەستەی/besitey: کتپ:[ هـ] پێبەستن.

پابەستەیەرە/besiteyire: کتپ:[ هـ] پێدابەستن، پابەستەیرە( هـ).

پابەستەیۆ/besitey: کتپ:[ هـ] پێبەستنەوە.

پابەسیا/besitey: کتپ:[ هـ] پێ بەستراو

پابەسیای/besitey: کتپ:[ هـ] پێ بەستران

.

پنەئەرەبەستەی/pine besitey: کتپ:[ هـ] پێدابەستن.

پنەئەرەبەسیای/pine besitey: کتپ:[ هـ] پێدا بەستران.

پنەئەنەبەستەی/pine besitey: کتپ:[ هـ] پێ تێ بەستن، پێ تێ ئاڵان.

پنەئەنەبەسیای/pine besitey: کتپ:[ هـ] پێ تێ بەستران، پێ تێ ئاڵانران.

پنەئەوەبەستەی/pine besitey: کتپ:[ هـ] پێبەستنەوە.

پنەئەوەبەسیای/pine besitey: کتپ:[ هـ] پێبەسترانەوە.

پنەبەستەی/pine besitey: کتپ:[ هـ] پێبەستن.

پنەبەستەیرە/pine besiteyire: کتپ:[ هـ] پێدابەستنەوە.

پنەبەستەینە/pine besiteyine: کتپ:[ هـ] پێ تێ بەستن، پێ تێ ئاڵان.

پنەبەستەیۆ/pine besiteyo: کتپ:[ هـ] پێبەستنەوە.

پنەبەسیای/pine besiyay: کتپ:[ هـ] پێبەستران.

پنەبەسیایرە/pine besiyayire: کتپ:[ هـ] پێدابەستران.

پنەبەسیایۆ/pine besiyayo: کتپ:[ هـ] پێبەسترانەوە.

.

پۆبەستەی/po besitey: کتپ:[ هـ] پێوەبەستن.

پۆبەستەیۆ/pobesiteyo: کتپ:[ هـ] پێوەبەستنەوە.

پۆبەسیای/pobesiya: کتپ:[ هـ] پێوەبەستران.

.

پۆرەبەستەی/pore besitey: کتپ:[ هـ] پێدابەستن، پیادابەستن.

پۆرەبەستەیۆ/pore besiteyo: کتپ:[ هـ] پێدابەستنەوە، پیادابەستنەوە.

پۆرەبەسیا/pore besiya: کتپ:[ هـ] پێدابەستراو.

پۆرەبەسیای/pore besiyay: کتپ:[ هـ] پێدابەستران، پیادابەستران.

.

پەپۆلەبەستەی/pepole besitey: کتپ:[ هـ] پەپکەبەستن.

.

پەترۆك بەستەی/petitok besitey: کتپ:[ هـ][ پەترۆک+ بەستەی] قەتماغەبەستن.

پەترۆكەوە بەستەی/petitokewe besitey: کتپ:[ هـ] قەتماغەبەستنەوە.

پەترۆك بەستەی/petitok besitey: کتپ:[ هـ] قەتماغەبەستن.

پەترۆك بەستەیۆ/petitok besiteyo: کتپ:[ هـ] قەتماغەبەستنەوە.

پەترۆكۆبەستەی/petitoko besitey: کتپ:[ هـ] قەتماغەبەستنەوە.

.

پەیمان بەستەی/peyiman besitey: کتپ:[ هـ][ پەیمان+ بەستەی] پەیمان بەستن.

.

تەختەبەس/texte bes: کتپ:[ هـ][ تەختە+ بەس( بەستەی)]

تەختەبەستەی/texte besitey: کتپ:[ هـ][ تەختە+ بەستەی]

.

چەم ئەرەبەستەی/čem besitey: کتپ:[ هـ] چاودابەستن.

چەم ئەرەبەسیای/čemere besiyay: کتپ:[ هـ] چاودابەستران.

چەم بەس/čem bes: کتپ:[ هـ] چاوبەست.

چەم بەستەی/čem besitey: کتپ:[ هـ] چاوبەستن.

چەم بەستەیرە/čem besiteyire: کتپ:[ هـ] چاودابەستن.

چەم بەستەیەرە/čem besitey: کتپ:[ هـ] چاودابەستن.

چەم بەس کریا/čem bes kirya: کتپ:[ هـ] چاوبەستکراو.

چەم بەس کریای/čem bes kiryay: کتپ:[ هـ] چاوبەست کران.

چەم بەس کەرڎەی/čem bes kerđey: کتپ:[ هـ] چاوبەست کردن.

چەم بەسی/čem besî: کتپ:[ هـ] چاوبەستی.

چەم بەسیا/čem besiya: کتپ:[ هـ] چاوبەستراو.

چەم بەسیای/čem besiyay: کتپ:[ هـ] چاوبەستران.

چەم بەسیایەرە/čem besiyayere: کتپ:[ هـ] چاودابەستران.

چەم بەسیایرە/čem besiyayire: کتپ:[ هـ] چاودابەستران.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.