له‌ڕ/leř: ئان: ئوییر ( کهـ)، لاواز،  ئیره‌ت.

له‌ڕ بوون/leř bûn: کتن: ئیره‌تی بوون، لاواز بوون، به‌ناوداچوون.

له‌ڕ كردن/leř kirdin: کتپ: ئیره‌تی كردن، لاوازكردن.

له‌ڕیی/leřîy: نچ : ئیره‌تی، لاوازیی.

.

.

.

.