ئولاق/ulaq: ن:[ ئاژ][ كباك] ماینی بێتین و لاواز.  

.

.

.

.