کاژ ¹ /kaj: ن:[ ڕوو][ باد] ئارەوەن، چام ( كباك)، سه‌روو _  داری سه‌روو، سنەوبەر، قارچ، کاج : دارێکە هەمێشە سەوزە : جۆرەکانی دار کاژ خۆیان لە نزیکەی 50 چەشنی جیاواز دەدەن.  [Bot: Ceder. Cypress].[ ئینگـ : pine]

:: تریفەی مانگ لەسەر دارکاژ.

کاژاو/kajaw: نتـ:

کاژاوی/kajawî: نتـ:

کاژستان/kajistan: نتـ: قارچستان، کاجستان، کاژاو، کاژاوی.

.

کاژی حەلەبی/kajî ĥelebî: نتـ:[ ڕوو] [ ئینگـ : Aleppo pine]

مێشی منیشاری کاژ/mêšî mînšarî kaj: نتـ:[ ڕوو] [ ئینگـ : Pine sawfly]

سۆسەی کاژ/sosey kaj: ن:[ ڕوو]  [ ئینگـ : Pine weevil]

.

.

___________________________

کاژ ² /kaj: ن: گڵۆڵەی دەزوو و ئاوریشم.

.

.

___________________________

کاژ ³ /kaj: ن:[ زیند] تووێژ و پێستەی مار، کیفەی مار.

:: مار و کاژ و مردن. { چیرۆکێکی فۆلکلۆریی ئه‌ریتیریا

کاژفڕیدان/kaj fiřêdan: کتپ:[ کاژ+ فڕێدان] توێژفڕێدان.  

کاژوماری/kaj û marî: نتـ:[ هـ] کراسەمارانە،

کاژی/kajî: ن: تووێژی مار.   

.

.

.

.

.