هەستان/hestan: کتن:

1 – ئاخێزکردن، ئەڵسياين، بەرزبوونەوە، بەرزەوەبوون، خێزيان، خيزيان، ڕابوون، ڕابوونەسەرخوە، ڕابين، ڕاسبوونەوە _ ڕاستبوونەوە، ڕاسەوبوون، ژپێوەڕاوەستان، ژجک ڕابوون، ڤڕين، ورسەی، وريستەی، هالبوون، هەستانەسەر، هەڵسان _ هەڵستان، هۆرئيسەی _ هۆرسەی، هۆرێزان، هۆرێزای، هۆرێزيای، هۆرێستەی، هورزای.

2 – بەرپابوون، سازبوون، سازبي یەی، ورێزان _ وريزان،  ورزنەی، ورستەی، هۆرئێستەی، هۆرستەی، هۆرزان، هۆرێزان، هۆرێزای، هۆرێزنای، هۆستەی، هوورزەی، هووسەری، هەڵدران، هيزکەردە.

3 – باڵاکردن، باڵاکەردەی، بەرزبوونەوە، بەرزەوبيەی، بەرزەوەبوون، بەيکگەيشتن، پەڕهەڵاويشتن، پەنەياوای، پێگەيشتن، پێگەيين، درێژبوون، درێژبيیەی، ڕژدکردن، گەشەکردن، گەورەبوون، هەڵدان.

       گەردان کردن
     تاک    کۆ
   کەسی یەکەم   کەسی دووم  کەسی سێیەم  کەسی یەکەم   کەسی دووم    کەسی سێیەم
 ڕابردووی دوور  م بوو  ت کردبوو   ی کردبوو   مان کردبوو   تان کردبوو   یان کردبوو 
 ڕابردووی نزیک   م کرد، کردم  ت کرد، کردت   ی کرد، کردی  مان کرد، کردمان   تان کرد، کردتان   یان کرد ، کردیان
 ڕابردووی بەردەوامی  دەکەم   دەکەیت   دەکات   دەکەین  دەکەن  دەکەن
 ڕابردووی تەواو  م هەستاوە   ت کردووە   ی کردووە    مان کردووە    تان کردووە   یان  کردووە 
 ڕابردووی سادەی بەردەوامی  م دەکرد  ت دەکرد  ی دەکرد  مان دەکرد  تان دەکرد  یان دەکرد
 داهاتوو ، ڕانەبردوو  دەیکەم  دەیکەیت   دەیکات  دەیکەین  دەیکەن  دەیکەن
 مەرجی  بهەستبمایە  بهەستتبایە   بهەستبایە   بمانکردبایە   بتانکردبایە   ببانکردبایە 
 پرسیاری داهاتوو  هەستم   هەستیت   هەستێت  هەستین   هەستن  هەستن 
 پرسیاری ڕابردوو  هەستابووم  هەستابووت   هەستابووی   هەستاوومان   هەستابووتان   هەستابوون 
 داخوازی( ئەمر)  هەستە  هەستە  هەستێ  هەستن  هەستن  هەستن

هەستاو/hestaw: ئانفا: بەرزەوەبوو، بەرزەوەبووگ، هەڵبڕاو، هەڵساو، هەڵستاو.

هەستانەسەر/hestane ser: کتن:

 

.

.

.

.