سەرەتا ¹ /sereta: ن:

1 – ده‌ستپێک .[ ئینگـ : Preamble]

2 – وەخت، وەرز.[ ئینگـ : time]

سەرەتایی/seretayî: نچ:[ سەرەتا+ یی] [ ئینگـ : primary]

بێسەرەتا/bêsereta: نتـ:[ بێ+ سەرەتا] بێ بەڕایی، هەمیشە.

بێسەرەتایی/bêseretayî: نچ: هەمیشەیی.

.

.

__________________________

سەرەتا ² /sereta: نتـ:[ مۆسیقا] ده‌ستپێک.[ ئینگـ : anfang, begining , commencez , comincio]. { ئەسعەد قەرەداخی ، ل، 26}

.

.

.

.