كەلەبەر/keleber: ن:[ ئەند] بادەڵێن، کەڵەشاخ : درز و قەڵشی بچكۆلەكە لە دەرگا و پەنجەرە و دیوارەاندا (بای) ڵێدادێتەدەر یان بۆ ژوورەوە.

.

.

.

.

.