بەلاتیتک/belatîtik: ن:[ کباک][ زیند] پەروانە، پەپوولە، باپەرک، پرک، منمنیک، نمنۆک : زیندەوەرێکی بچکۆلانەی ڕەنگاوڕەنگە، لەنێو شینایی یان لەگوڵ و گوڵزار دا دەژێت، گەڵێک جۆری هەیە.

.

.

.

.