ئه‌لكالی/elkalî: ن: [ كیمیـ] پێچه‌وانه‌ی ترش.[ ئینگـ : Alkaline] { په‌زیشكی، ل، 29}.

ئه‌لكالاندن/elkalandin: كتپ:[ كیمیـ][ كیمیـ] بوونه‌قوله‌وی، كردنه‌قوله‌وی.[ ئینگـ : Alkalinization]

ئه‌لكالی پێوی/elkalî pěwî: ن:[ كیمیـ] قوله‌وی پێوان.[ ئینگـ : Alkalimetry]

ئه‌لكالییه‌ میزێ/elkalîye mîzě: ن:[ كیمیـ] میزی قوله‌وی.[ ئینگـ : Alkalinuria]

ئه‌لكالیێتی له‌ش كه‌می/elkalîětî leš kemî: نتـ:[ كیمیـ] كه‌می قوله‌وی له‌ش.[ ئینگـ : Alkalipenia]

خوێنه‌ ئه‌لكالێتی/xwěne elkalîětî: ن:[ كیمیـ][ ئینگـ : Alkalemia]

قوله‌وێتی ئه‌لكالی/qulewětî elkalîětî: ن:[ كیمیـ][ ئینگـ : Alkalinity]

.

.

.

.

.