مارمژ/marmij: ن:[ زیند][ کباك][ مار+ مژ] زاروو  _ زاڵوو، زەروو _ زەلوو، زوورك، زووری، زێروو : کرمێکی ڕەشی ئاوی دەم تیژە خووێنی پیس دەمژێت لە لەشی مرۆڤان.  هيرودينێا[ ئینگـ : Hirudinea].

.

.

.

.

.