قیژە/qîje: ن: [ دەنگ] باڕە، بالە، باعە.

قیژەقیژە/qîjeqîj: ئانتـ:[ قیژە+ قیژ] باڕەباڕ، بالەبال، باعەباع. باڕەی : قیژەی یەک لەدوای یەکی ئاژەڵ. 

:: قیژە قیژ و هەرای زۆری مرۆڤ.

قیژاندن/qîje: کتپ: باڕین، بالاندن، باڕاندنی ئاژەڵ، قاڕاندن، کووڕاندن، باڕین، کالاندن، کالین.

.

.

.

.