قەد/qed: ن:

قەدبڕ/qedbiř: ئانتـ:[ قەد+ بڕ( بڕین)] کورتەڕێ، ڕێیا کورت. [ ئینگـ : shortcut]

قەدی گیا/qed: نتـ: [ ڕوو] [ قەد+ ی+ گیا] کۆتەرە.[ ئینگـ : Trunk]

.

بەرقەد/berqed: ن:[ بەر+ قەد] بەرکاو : زیاتر دەگەڵ ووشەی(شاخ) دێت. ئیزافە .

:: بەرقەدی شاخ، بەرقەدی کێو.

بەرقەدی کێوان/berqedî kěwan: نتـ:[ هـ] تەلان، بەندەن، هەڵست، قەد پاڵ، ڕەخ.

.

.

.

.