دیو¹/dîw: ن: [ ئەند] ژوور( كە)، ئۆدە_ هۆدە، چاوە( دەر)، دەق، چاوەخانوو.

دیوەخان/dîw: ن:[ ئەند] دیواخان، دیواخانە، دیوان _ دیوانخانە _ دیوەخانە : ژووری بەكۆمەڵ لێدانیشتن، هۆدەی میوان.

دیوەخانی چادر / dîw: نتـ:  

دیوەخان گرتن/dîw: نتـ: 

.

دیوی ئاوردوو/dîw: نتـ: ژووری ئاوردوو، چیلیان.

دیوی دانەوێلە/dîw: نتـ: دەق داناش، تەبەك.

دیوی سفرە/dîw: نتـ: ژووری نانخواردن.

دیوی مێلاقی/dîw: نتـ:

دیوی میوانان /dîw: نتـ:

.

.

__________________________

دیو²/dîw: ن:

1 – بەر، پشت، پێش، رەخ، ڕوو_ ڕووكار : پێش یان پشتی هەر تشتێك.

:: من لەو دیو بووم.

2 – ئالـی، پانایی، تەرەف، لا.

:: ئەم مافوورە دیوی خۆی نیە.

دیواندێو/dîwanděw: ئانتـ:[ دیو+ ئان+ دێو( دیو)] بەراوەژوو، پشتەوڕوو، هەڵگێڕدراو.

دیواندێوكردن/dîwanděwkirdin: ئانتـ:[ دیو+ ئان + دێو( دیو)] دیواودیوكردن.

دیواندیو كردن/dîwandîw: ئانتـ:[ دیو+ ئان+ دیو] هەڵگێڕانەوەی شت و ئەمدیوەودیوپێ كردنی.

دیواندێو/dîwandîwkirdin: ئانتـ:[ دیو+ ئان+ دێو(دیو)]     .

دیواودەر/d: ئان: دیواندەر، دێواندەر، دێوەدەر، كوناودەر، كونبوو لە هەردوو دیو.

.

.

_________________________

دیو³/dîw: ن: مەڵبەند، ناوچە.

:: دیوی پژدەر

:: دیوی گەوركان { هەژار، ل، 335}.

{

بانە و مەریوان ئەم دیو ئەو دیوە
ڕەحمەت لەو دایکەی تۆی بۆ من دیوە

}{ فۆلکلۆر}

{ تێبـ : نیوە دێڕی دووەم لە واتای ( دیو 4) دایە : واتە ئەو دایکەی کە تۆی بە دنیا هێناوە و بەدی هێناویت، وەك لە جێی دیکە دەوترێت:
قوربانی ئەو دایکەی بم مەمکی سەر زاری ناوە.

}

.

.

________________________

دیو4/dîw: ف:[ دیتن] دیتراو، بینراو.

.

.

______________________

دیو5/dîw: ن: خانوو، ماڵ.

.

.

.

.

{

سەرچاوە

Hawre Jalal

}