بزاڤ/bizav: ن:[ ئاڤێسـ :  zaW : ڤەز]

1 – جوولە، كار، جم. بزووتنەوە، شۆرش.

2 – زیندوو، بكەر، داهێنەر، بژوێن، ژیندار، جووست، خووەش.

بزافتن/bizaftin: كتن: بزاڤتن، بزاوتن.

بزاڤتن/bizavtin: كتن: سازاندن، بزووتن، جوولاندن، بزاوتن.

بزاو/bizaw: ن: بزاڤ، شارەزا، زۆرزانا.

{ تێبـ:  گۆرانكاری لە نێوان تیپی( ڤ) بۆ( و) لەنێوان كرمانجی باكوور و ناوەنددا دیاردەیەكی ئاسایی یە}.

بزاوت/bizawt: ئانفا:[ بزاوتن] چالاك، هەڵسووڕێن .

بزاوتن/bizawtin: كتپ:

1 – بزاڤتن، بزواندن، جوولاندن.

2 – جوولانی شتێك لە شوێنێكەوە بۆشوێنێكی تر.

3 – هاندان.

{

نرخی بزەیەك بارە لەسەر لێوانم

پارسەنگە دڵی گەرم و هەناسەی سەردم

}{ خەیامی هەژار}.

.

بزاوز/bizawiz: ن:[ ؟ ]

1 – بزڤان، بێ ئارامی، جرت و فرت، جموجۆل، هەڵپە.

2 – تەپاوتل، گینگڵ.

3 – تروسكە، تروسكایی.

بزاوزكردن/bizawiz kirdin: كتپ: تەپاوپل كردن، گینگڵ كردن.

.

.

.

.