تیوار/tîwar: ئان: تەنگ، تەسك. >< گووشاد.

:: تەنگ و تیوار.

.

.

.

.

.