تووڕە ¹ /tǔře: ئان:{ تر _ تەر، ترین _ تەرین}

ئاڵۆز، ئەنگر، پەست، تڕۆ، جەرگڕووس، دەهری، ڕابەل، ڕاگەش، ڕق هەستاو، ڕووتاڵ، ڕووترش، ڕووگرژ، زوویر، زیز، قەڵس، قوشقی، كەللەیی، مۆڕ: كەسێكە زووهەڵبچێت.

تووڕەبوون/tǔřebǔn: كتن:[ تووڕە+ بوون] پەستبوون، ڕقهەستان، قەڵس بوون، سڵبوون، تۆران، خەیدین، زیزبوون، زوویربوون، گڤبوون، دڵگیربوون، قینگرتن، قینهەستان، باكردن.

خۆتووڕەكردن/xotǔřekirdin: كتن:[ خۆ+ تووڕە+ كردن] ڕووتەهل كرن.

تووڕەكردن/tǔřekirdin: كتپ: ڕقهەستاندن، قەڵسكردن، خەیداندن، سڵكردن، زیزكردن، تۆراندن، كەچەتڕێنكردن، دڵگیركردن.

تووڕەوتەنگاو/tǔřeǔtengaw: ئانتـ:[ كۆ][ تووڕە+ و+ تەنگاو] تووڕەوتۆسن.

تووڕەوتڕۆ/tǔřeǔtiřo: ئانتـ:[ تووڕە+ و+ تڕۆ] كەسێكە لە خۆیەوە دڵگیر وسڵ ببێت.

تووڕەوتۆسن/tǔřeǔtosin: ئانتـ:[ شا، مكـ][ تووڕە+ و+ تۆسن] تووڕەوتەنگاو.

تووڕەیی/tǔřeyî: نچ:[ تووڕە+ئیی] توندوتیژی، سەر گەرمی، زیزی، ڕاگەشی، ئارۆزانی، وورۆژانی، جارسکردنی.[ ئینگـ : Irritation]

.

.

__________________________

تووڕە²/tǔře: ن:[ دەنگ] دەنگی شمشاڵ و بلوێر

{

جۆبار دەبزوێ، خوڕەی ئاوهەڵدێر

لەشاخان تووڕەی شمشاڵ و بلوێر

}{ لالەبەدەستان. ل 204}.

تووڕەتووڕ/tǔřetǔř: نتـ:[ دەنگ] دەنگی بۆڕی و بلووێر و ئیترە، قووڕە قووڕی سەگی لێدراوە.

.

.

.

.

.