پەتا/peta: ن:[ نخ]

1 – نەخۆشی گیرۆ، ئاهو، درم _ درمانە _ درمی، ئازار.

2 – پەسێو، هەلامەت، ئالامەت.

3 – نیوەنمەك و شەڵتەی گەرمی سەربرین.

4 – گرانەتا : نەخۆشی یەكی پێ درێژە بۆ مرۆڤ و مالات.

پەتاچەپەڵە/peta čepeľe: نتـ:[ نخ] نەخۆشیی پرمەترسی و گیرۆ.

.

.

.

.