بشافتن/biŝaftin: كتن:[ خوار][ كباك][ ب+ شافتن] هەڵپشاوتن، بشاڤتن : گوشین بەدەست لەناو ئاودا

:: سماق بشافتی یە بۆ شێویی.

بشاڤتن/biŝavtin: كتن:[ كباك] پشاڤتن، پشاوتن.

.

.

.

.

.