چاوداگیرسان/çawdagîrsan: کتن:[ نخ][ چاو+ داگیرسان] چاوهاتنەئێش بەکوتوپڕی.

چاوداگیرسانەوە/çawdagîrsanewe: کتن:[ چاوداگیرسان+ ئەوە]

چاوداگیرساندن/çawdagîrsandin: کتن:[ چاوداگیرسان+ دن]

چاوداگیرساندنەوە/çawdagîrsandinewe: کتن:[ چاوداگیرساندن+ ئەوە]

چاوداگیرساندنەوەیەک/çawdagîrsandineweyek: کتن:[ چاوداگیرساندنەوە+ یەک] چەم ئارڎەی ۆ یو : نیشانەی بێزاری و پەستی.

.

.

.

.