جەتر/cetir: ن:[ ڕوو] ئەزبێ، جەهتەر( هـ)، جاترە، هەربێلە، هەزوە( باد) : گیایەكی ماڵی و كێوییە، بۆنی خۆشە، لە ناو چێشت و دانوولەی نۆكی دەكرێت. جاترە بۆ هەرسكردن.

.

.

.

.