ئلابۆر/ilabor: ن:[ باڵ][ ل] كۆتری سپی و ڕه‌‌ش.

.

.

.

.

.