ئه‌وازین/ewazîn: ن، كتن: وازن، زریان.

.

.

.

.

.

.