تووتن/tûtin: ن:[ روو][ تور : tütün]

1 – تتن، تەماكۆ، تیتنن : گیایەكی گەڵا پان و گەورەیە، گوڵەكانی سوور یا كەسكە، ساقەتی هەتا گەزێك هەڵدەستێت، گەڵاكانی و یشك دەكردرێت و بۆ كێشان كەڵكی كێوەردەگرن.[ ئینگـ : tabacum]

       هەندێ جۆری تووتن        

.

پەلەخ : تووتنی ورد.

تەنبەكی/tenbekî: ئان:[ كباك، زا][ كشت] تووتنی نێرگیلە.

تەوەس/tewes: ن:[ ڕوو] جۆرە تووتنێكی ڕەشۆكی خوردە زۆر توند و تیژە ناكێشرێت( ڕۆژ). جۆرە تووتنێكە پاڵشت دەدرێتە تووری تەوەس، كە لە ئێرانە( فە). دۆژە( دۆزەخ)

جەمبەلی : تووتنی توند.

خۆشكێش : تووتنێكە نە زۆر توند نە زۆر نەرم.

خۆشناو

خواردە

ڕەشۆكی

سامسۆنی

سەبیلەیی( كباك) : تووتنی توند.

كاماش : تووتنی توند.

نێرگە

[ Bot : Nicotiana Tobacum ].

2 – ویشككراو و وردكراوی گەڵای ئەم گیایە دەکرێت بەجگەرە، قەننە( سەبیلە)، نێرگیلە.

تووتنانە/tûtinane: نتـ:[ ئاب][ تووتن+ ئانە] بەشێك لە تووتن كە خاوەن ملك یان ئاغا لە تووتنەوانی دەستێنێت.

تووتنەوان/tûtinewan: نتـ، ئانتـ:[ تووتن+ ئە+ وان] كەسێك كە تووتن دادەچێنێت.

تووتنەوانیی/tûtinewanî: نچ:[ تووتنەوان+ئیی] كار وپیشەی تووتنەوان.

تووتنجار/tûtincar: نتـ:[ تووتن+جار] زەوییەكە تووتنی تێدا بكرێت.

.

.

.

.

.