بەندیخانە/bendîxane: نتـ:[ بەند+ ی+ خانە]

1 – زیندان، گرتووخانە : جیگایەكە كەبەندیی تیڕبەند و گیرۆدە بكرێت.[ ئینگـ : Prision, Gaol, Jail]

2 – هەرشوێنێكی ئاخۆش و تاریك و تنووك.

.

.

.

.

.