بەندەكە/bendeke: ن:[ شار] بار، دووتا، دوولنگەبار : گوڕیسێكە بەدرێژی لەكۆزی بەرخانیدا ڕادەخەن و چڵچڵە گیای پێوەدەكەن تابیخۆن.

.

.

___________________

بەندەكە/bendeke: ن:[ ڕوو] بەندۆكە، مەندێ : گیایەكە وەكو كوزەڵەی وایە لە دەم ئاوان شین دەبێت و دەخوێت.

.

.

_______________

بەندەكە/bendeke: نتـ: باقەیێن، باغەێین.

.

.

.