بەندەن/benden: ن:[ جێۆ] بەدەن، بەرزی، بڵندی، قالب، لەش، هەوراز.

{

عاشقی چاوی کەژاڵ و گەردنی پڕ خاڵ نیم

عاشقی کێو و تەلان و بەندەن و بەردم ئەمن!

}{ هێمن}

بەندەنی/bendenî: ئان: بەتەن، بەرقەدی كێوان، قۆپەنی داران، قۆپی، كێوان وگردان.

.

.

.

.