هۆن/hon: ن:[ دەنگ] دەنگی گریانی لەسەرخۆ.

:: هۆنەهۆن مەکە.

هۆنەهۆن/honehon: نتـ:[ دەنگ] دەنگی گێژاو.

.

.

_______________________

هۆن/hon: ن:

{

من بۆ هەلوەرینى گوڵێ
دڵم هۆن هۆن ئەشکى پیایە
کەچى تۆ بۆ مەرگى باخێ
خورپەیەک بەدڵتا نایە

}{ – }

.

.

.