تووراق/tǔraq: ن:[ خوار][ زا] تۆراغ.

.

.

.

.

.