ئه‌ور/ewir: ن:[ كه‌ش][ كباش، كهـ] هه‌ور، عه‌ور.

ئه‌وری بارانێ/ewirî baraně: نتـ: هه‌وری بارانێ.

.

.

.

.

.

.

.