باڵابەرزە/baľaberze: نتـ:[ توێ][ باڵا+ بەرز+ ئە] ئال، بەرزەلوتە، تبلی ناوی، زەرنەقوتە، قامكەقوچە، قامكێ قونێ، کلگ درێژ، کلگ دریژ، کلگ ناوەڕاست، کلگ نۆمن، هەڵمەتەقوتە : پەنجە( قامك)ی هەرەدرێژی ناوەڕاستی دەست یان پەنجەی سێهەمی دەست. [ ئینگ : Middle finger

.

.

.

.

.

.