بووژان/bûjan: ن:[ ڕوو] بێژان: گیایەكە.

.

.

___________________________

بووژان/bûjan: كتن: وەگڕكەوتن، هەڵدان، بەخۆداهاتن.

بووژانەوە/bûjanewe: كتن:

1 – ژیانەوە، ڤژانە وە، ڤەژین، گەش و باش بوونەوە، وەهێزكەوتنەوە، وەخۆهاتنەوە.

2 – لە هەژاری رزگاربوون، بارسووك بوون، پەرسین.

بووژاندن/bûjandin: كتپ: گەشاندن.

بووژاندنەوە/bûjandinewe: كتپ: پەرەساندن، بارسووك بوون، ژیاندنەوە، ڤەژاندن _ ڤژاندن.

بووژانگە/bûjange: نتـ:[ بووژان+ گە] نەخۆشخانەی بووژانەوە، جێ حەسانەوەی نەخۆشی تازە لە جێ هەستاو.

بووژێنەوە/bûjěnewe: نفا: زیندووكەرەوە.

.

.

.

.