گەنمە/genime: ن:[ نخ] باکووك، بالوور، بالووك _ بالووكە، بالووگ، بایلە : گرێیەكی دانەسپی بچكۆلانەیە لەسەر پێستی گیاندار پەیدا دەبێت.بەبڕین و مەیاندن تیمار دەكرێت.

.

.

.

.