تەرات/terat: ن: غار، تاو، چوارناڵ.

تەراتێن/teratên: نتـ:[ تەرات+ ئێن] بزووتنی ئەسپ و لۆقەكردنی لە شوێنێكەوە بۆ شووێنێكی دی. جێی خۆگۆڕین.{ ج. نەبەز}.

تەراتێن كردن/teratên kirdin: كتن:[ تەراتێن+ كردن] هاتووچۆكردنی گیاندار بە نائارامییەوە.

.

.

.

.