ئابلە/abile: ن:[ نخ] ئاوڵە، بلۆق، خوریک، هاوڵە.

ئابلەدەردانی کەفی/abile derdanî kefî: کتن:[ ئابلە+ دەردان+ ی+ کەف( ع : کف : بن)+ ی] بلوق کردنی پێ بەهۆی ڕۆیشتن و ڕێگە بڕێنی زۆرەوە.

{

ئابلەی دەردا کەفی پێی تاقەتی هەنگامی جەهد

سالمی سەرگەشتە ئەر بەس ڕیی موسیبەت تەی دەکا 

}{ سالم}

ئابلەکوت/abilekut: ن: هاوڵەکوت، خوریک قوت.

.

.

.

.