باڵشمە/baľŝme: ن:[ ئەند] لاشیپان و داری دارەڕای سەردەرگا و پەنجەرە.

.

.

.

.

.