بایی¹/bayî: ئان:[ با+ ئیی]

1 – باغر _ بوغرا، غەڕا، لووتبەرز، بادیهەوا، تڕزل: كەسێ لە خۆبایی بووبێت.

:: ئەلەخۆی بایی بووە.

2 – بەناز، شاناز، سەربڵند.

3 – پێخۆڕ، خۆلێگۆڕاو، خۆهەڵكێش، خەڕۆ، لەخۆڕازیی.

باییكردن/bayîkirdin: كتپ: لەخۆباییكردن.

بایی هەوا/bayîhewa: نتـ:[ بایی+ هەوا] بادی هەوا، بایی، باغر _ بوغرا، بەپۆز، بەفیز، بەهەوا، برووغ، بستەهـ( کباک)، پارسوستور، تڕتۆپ، تڕزڵ، حالۆر، حینوان، خز( کباک)، خۆبین، خۆپەسەند، خووس، دەعیە،  دەفرە، دەمارزل، ڕێڤ _ ڕێڤناهی، غەرا، فیس،  فیزدار، قاپان،  کاو، گونە، گیڤ، لەخۆبایی، لووتبەرز : حاڵی کەسێکە ئیفادەی هەبێت، تەکەببور بەسەرخەڵکدا بکات.

{

بایی هەوایی/bayîhewayî: نچ: خۆپەسندی.

بایی بایی/bayîbayî: ن:[ یاری] جۆرە گەمەیەكە.

لەخۆبایبوون/lexobayîbûn: كتن: بەخۆە نازین، خۆهەڵكێشان، لەخۆگۆران. 

:: لەخۆ بایی بوون كارێكی ترسناكە.

.

.

_____________________

بایی²/bayî: ن: جامی ئاوخوارنەوە.

باییدە/bayîde: ن: [ کەرەستەلەگەن، بادیە، زەركی ئاو خواردنەوە لە مس یان لە دار.

.

.

___________________

بایی³/bayî: ن:[ ڕوو] بایەم، باوی، بادەم، بایم.

.

.

___________________

بایی /bayî: ن:

1 – [ ئاب] بەها، نرخ.

:: ئەم ماڵە بایی چەندە.

2 – [ بیر] ئەندازە، بەقەرا، رادە، بایە

:: بایی توورێک تێناگا.

.

.

.

.