باوەسیر/bawesîr: ن:[ نخ][ كباش، ل] بێوەسری، مایەسیری.

.

.

.

.

.