بیوور/bîwur: ن:[ کەرەستە] باڵتە، بڤر( کباک)، تەور، تەشوو، تەپشوێ : پاچی دووسەر : ئاسنێکی مۆدەداری دەم پانی تیژە، دەسکەی لە دار دروست دەکرێت داری پێ دەتاشڕێت.

.

.

___________________

بیوور/bîwur: ن: [ ئاژ] بەڤر، بەوور.

.

.

.