بیمار/bîmar: ن:[ نخ][ رۆژک][ پهـ : ڤێمار، ڤیمار]

1 – نەخۆش، نەساز، ناساخ. 

2 – [ مجـ] چاوی بەخوومار.

{

بەمەرگی من بەرەمزێکی بڵێ بەو زاوە حاڵیم کا

ئەتۆ نازدار و بیماری ئەمن بۆچ زار و بێحاڵم

}{ وەفایی}.

بیمارپەرس/bîmmarperist: نتـ:[ بیمار+ پەرس] نەخۆشەوان.

بیمارس(ت)ان/bîmmars(t)an: نتـ: بیمارسان، نەخۆشخانە، خنستەخانە.

بیماری/bîmmarî: ن: نەخۆشی، ناساخی، ناسازی، نەساخی.

.

.

.

.

.