بەرەڕیخ/bereřîx: نتـ:[ ئەند] دیوارۆکەی پشتیوانەی دیوار.

.

.

.

.

.