ئابیسینیان/abîsînyan: ن: ئەوەی پەیوەندی بە ئەسیوبیای ئێستا یان حەبەشی کۆنەوە هەبێت.[ ئینگـ : abyssinian]

.

پشیلەی ئابیسینیان/abîsînyan: نتـ:[ ئاژ][ پشیلە+ ی+ ئابیسینیان] پشیلەی ئەسیوبی، پشیلەی حەبەشی : جۆرە پشیلەیەکە لە سەر وێنەی دیواری فیرعەونەکان ماوەتەوە.[ ئینگـ : abyssinian]

بیری ئابیسینیان/abîsînyan: نتـ:[ ئەند][ بیر+ ی+ ئابیسینیان]  لوولەکێکی نووکتیژە بۆ دەرهێنانی ئاو لە ژێر زەوی.[ ئینگـ : abyssinian]{ پەیامی ڕەنج، ل، 7}.

.

.

.

.

.