ئۆکۆردیۆن/okordiyon: ن:[ مۆسیقا][ ئینگـ : Accordion]

.

بوس ئۆکۆردیۆنی/okordiyon: نتـ: پاسی ئۆکۆردیۆنی.[ ئینگـ : accordion bus]

پەرتووکی ئۆکۆردیۆنی/okordiyon: نتـ: [ ئەند] .[ ئینگـ : accordion book]

دەرگای ئۆکۆردیۆنی/okordiyon: نتـ: [ ئەند] جۆرە دەرگایەکە لەشێوە بە پەردەی ئۆکۆردیۆن دەچێت.[ ئینگـ : Accordion door]

فۆلدەری ئۆکۆردیۆنی/okordiyon: نتـ: [ ئەند] .[ ئینگـ : accordion folder]

.

.

.

.