بەربین/berbîn: نتـ:[ توێ][ بەر+ بین] بیناقاقە، بنسەر، بنچەنەگە، بەربینگ، ستۆکڕک، پێسی، سوکر : قوڕقوڕاگە لە دیووی دەرەوە.

بەربینگ/berbîng: نتـ: بەربین، گەروو، قوڕقوڕۆچکە.

.

.

.

.

.