جاچک/cačik: ن:[ خوار][ فە، دەر، لک] بەنیشت _ بنێشت _ بنیشت.

جاچکە/cačike: نتـ:[ خوار][ جاچک+ ئە] بەنیشت _ بنێشت _ بنیشت، وێژەن، ژاژکە.

جاچکەتاڵە/cačiketaľe: نتـ:[ خوار][ جاچکە+ تاڵە] بنێشتەتاڵە، جاجکەتاڵە: شیرەیێکە لە داری قەزوان دەگیرێت.

جاچکەخۆشە/cačikexoše: نتـ:[ خوار][ جاچکە+ خۆشە] بنێشتی خۆشکراو و کوڵاوە، بنێشتی پوخت.

.

.

.

.

.

.