جاچک/caçik: ن:[ خوار][ فە، دەر، لک] بەنیشت _ بنێشت _ بنیشت.

جاچکە/caçike: نتـ:[ خوار][ جاچک+ ئە] بەنیشت _ بنێشت _ بنیشت، وێژەن، ژاژکە.

جاچکەتاڵە/caçiketaľe: نتـ:[ خوار][ جاچکە+ تاڵە] بنێشتەتاڵە، جاجکەتاڵە: شیرەیێکە لە داری قەزوان دەگیرێت.

جاچکەخۆشە/caçikexoşe: نتـ:[ خوار][ جاچکە+ خۆشە] بنێشتی خۆشکراو و کوڵاوە، بنێشتی پوخت.

.

.

.

.