بەرزاخۆر/berzaxor: ن:[ ئاژ] ووڵاغێکە ئالییکی زۆری کرابێتە بەر و ئەوەندەی خواردبێت خواردنی لەبەرچاو کەوتبێت. یان خواردنی خۆشی درابێتێ و خواردنی تری بێنەخورێت.

.

.

.

.

.

.