بەستران/bestiran: کتن:

1 – گیران، تێکچوون، دەرگاداخستن. 

2 – پەککەوتنی پیاولەچوونەلای ژنی لەبەر سامێک یاخود خورپەیەکی زایندەگی.

بەسترانەوە/bestiranewe: ن:[ بەستران+ ئەوە] گرێدانی گیاندارێک بەشوێنێکەوە . بۆرخواردن لەدەمەتەقێی زانستی.

بەستراو/bestiraw: ئانفا: 

1 – شتی گرێ دراو.

2 – بریتییە لە پیاوێک کە نەتوانێت پەیوەندی زایندەگی هەبێت لەگەڵ هاوسەرەکەی.

.

.

.

.

.

.