بەفشک/befŝik: ن:[ توێ]

1 – گەردنی پێ : لای هەرە باریکاییەکەی خوارەوەی لوولاکی پێ یە. 

2 – مەچەک، زەند، پازەند : باریکایەکەی باسکییە لە نزیک دەست.  

.

.

___________________

بەفشک/befŝik: ئان:[ کەرەستە][ بەفش+ ک] بەفشی بچکۆڵە.

.

.

.