تاسمە/tasme: ن:[ خوار] بەلەچەک: کوولەکەیەکە پارچەپارچە کرابێت و ووشک کرابێتەوە بۆ زمستان و لەناو دۆشاو کوڵابێت. خواردنێکی کۆنی کوردی یە پێش ئەوەی تەماتە بێتە کوردستانە و ە بەو شێوە دەکرا بەچێشت.

.

.

__________________ 

تاسمە/tasme: ن:[ خوار] بەلەچەک: خواردنێکی کوردەواری کۆنە لە نیسک و کشمیش دروست دەکرا.

.

.

.

.

.