بەلەزوانە/ beleziwane: ن:[ کەرەستە] بەرەزوانە، ئاوزوونە : ئاسنێکی باریکی زبانە دارە پشتێن تەنگەی پێ تونددەکرێت.

بەلەزوانەی پشتێن/beleziwaney piŝtên: ن: بەرەزوانەی پشتێن، ئاوزوونەی پشتێن.

.

.

.

.

.

.