بزۆ/bizo: ن:[ ڕوو][ کباک] دارحەیزەران ، بووزە.

.

.

.

.

.